SSS – PATENT

PATENT

1- Buluş nedir? 

Bilinen bilgilerden faydalanarak daha önce bilinmeyen yeni bir bulguya ulaşma ya da yöntem geliştirmedir. bir diğer adıyla icattır. buluş ya da icat, daha önce bulunmayan bir şeyin insan çabasıyla geliştirilmesidir. icatlar genellikle geçmişte var olan teknik bilgilerin yeni ve benzersiz bir şekilde meydana getirilmesi sonucudur.

2- Patent nedir?

Patent, icat edilen buluşun, kişiye ya da kişilere belirli bir süre içinde kullanma, satma, kiralama gibi mülkiyetine ayrılmış devlet tarafından verilen yasal belgedir.

bir başka deyişle sınırlı bir süre ve yer için üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını, kullanılmasını veya ithal edilmesini engelleme yoluyla sahibine tanınan tekel haklarıdır.

3- Neden patent verilir? 

Patent sistemi, buluş sahiplerine belli bir süre koruma hakkı vermesinin yani sıra, patentte yer alan tüm bilgileri kamuoyuna açarak, aynı konuda çalışan başkalarının ayni buluşu yeniden üretmek için emek, zaman, maliyet vs. harcamasının engellenmesi için vardır. Bu özelliğe patentin bilgi işlevi diyoruz.

4- Hangi buluşlara patent verilir? 

Bir buluşa patent verilebilmesi için 3 şartın geçerli olması gerekiyor.

-yenilik

-tekniğin bilinen durumunun aşılması

-sanayide ve tarımda uygulanabilir olması

5- Hangi buluşlara patent verilemez?

Buluş niteliğinde olmadığı için patent verilemeyecek konular:

-keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları;

-zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar;

-edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları;

-bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller.

-insan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri.

6- Türkiye’de kaç çeşit patent sistemi vardır? 

Patent başvuruları iki şekilde gerçekleştirilir. İki  çeşit patent başvurusu ile korunabilmektedir. İlki patent başvurusu ile incelemeli patent başvurusu olarak yapılmaktadır. Son olarak faydalı model başvurusu ile bahsedilen iki çeşit patent başvurusu yapılabilmektedir. 2017 Ocak ayından önce  incelemesiz patentler 7 yıl korunmakta olup 2017 Ocak ayı sonrasında kaldırılarak patent çeşitleri ikiye indirilmiştir. 2017 öncesi incelemesiz patent başvuruları incelemeli patente dönüştürülebilme hakkı elde etmiştir.

  1. İncelemeli Patent Başvurusu: Aralarında Türk Patent ve Marka Kurumu’nun da olduğu belirli patent ofislerinde patent başvurusunun incelenmesiyle elde edilen araştırma raporuna dayanılarak verilen patent başvurusudur.  20 yıl koruma sağlar. Koruma süresi uzatılmaz.
  2. Faydalı Model Başvurusu: 10 yıl koruma hakkı veren patent başvuru sistemidir. İncelemeli patent başvuru sistemine göre daha az maliyetle ve kısa sürede alınabilir. Kurum içerisinde araştırma raporu düzenlenmesi şartı 2017 yılı kanun değişikliği ile yürürlüğe girmiştir.

7- Faydalı model nedir? 

Türkiye’de ve dünyada yeni olan, sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine 10 yıl süre ile bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır. Patent verilebilmesi için aranan Tekniğin Bilinen Durumu’nu aşma kriterinin aranmadığı, yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik şartlarının yeterli görüldüğü buluş çeşididir. Kimyasal madde olan buluşlar faydalı model koruması dışında bırakılmıştır.

8- Tekniğin bilinen durumu nedir?

Patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı ve sözlü tanıtım, kullanım veya bir başka yolla açıklanan bilgilerden oluşur. 

Patent başvurusu tarihinde veya bu tarihten sonra yayınlanmış olan ve patent başvuru tarihinden önceki tarihli Türk Patent ve faydalı model belgesi başvurularının yayınlanan ilk metinleri, tekniğin bilinen durumuna dahildir.

Patent ve faydalı model kriterlerine bakıldığında faydalı model daha önce patent belgesi ya da faydalı model belgesi almış bir patentin geliştirilip teknik bir soruna çözüm getirilerek yenilik kazanması ile elde edilebilir.

9-  Faydalı model tescili için gerekli kriterler nelerdir? 

-Yenilik.

-Sanayi’ye uygulanabilirlik.

10- Patent ve faydalı model arasındaki fark nedir?

-Faydalı modelde, tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri aranmaz,

-Koruma süreleri farklıdır,

-Faydalı model belgesine, ek faydalı model belgesi verilmez,

11- Başvurumun patent veya faydalı model olduğuna kim karar verir?

Buluşu için patent ya da faydalı model başvuru sistemlerinden hangisinin seçileceğine başvuru sahibi kendisi karar verir. Faydalı model başvurusu için dikkat edilecek en önemli husus, yeni olmayan ürünler için başvuru yapılmaması gerektiğidir. yeni olmayan ürünler için başvuru yapılıp faydalı model belgesi alınsa dahi, ürünün yeni olmadığının üçüncü kişilerce ispatlanabilmesi durumunda, mahkeme yolu ile belgenin iptali söz konusudur.

12- Yazılımlara patent alınabilir mi?

Bu durum, ülkelerin yasalarına göre değişiklik gösteriyor. bilgisayar yazılımlarının, buluşlar gibi patent ile korunması bazı ülkelerde kabul ediliyor. birleşik devletler, Japonya, Kanada’da uygulanan patent ile koruma sisteminin Avrupa ülkelerinde uygulanması gecikmiş olup çalışmalar sürdürülüyor. Türkiye’de yazılımlar 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri yasası hükümlerince sanat eseri olarak korunuyor. ancak hem Avrupa’da hem de Türkiye’de belirli koşullar altında, teknik bir yönü olan yazılımların patentle de korunması Avrupa patenti kapsamında mümkün olabilir.

13- Bilgisayar programları ve yazılımları patent başvurusu ile korunabilir mi?

Sınai Mülkiyet Kanununda “Patentlenebilir buluşlar” ile “Patentlenebilirliğin istisnaları” madde 82 de sıralanmıştır. Bu maddeye göre bilgisayar programlarının buluş niteliğinde sayılamayacağı belirtilmiştir. Bilgisayar yazılımları belirli programlama dilleri kullanılarak kodlar vasıtasıyla hazırlanmakta ve yüklendikleri bilgisayarlarda iş görmektedirler. Burada kastedilen korunmama bu kodlar sonucu ortaya çıkan yazılımın kendisidir. Bu ortaya çıkan yazılım bilim eserleri gibi Copyright kanunuyla korunmaktadır. Bazı durumlarda bahsedilen kodlar vasıtasıyla ortaya konulan yazılımların algoritmaları “yeni, sanayiye uygulanabilir ve konuda uzman olan bir kişi tarafından aşikâr şekilde ortaya konulamayacak çözümler” içerebilmektedir. Bu başlıklar ise patentle korunabilecek konular ve buluşlar arasında sayılmıştır. Eğer ortaya konulan yazılım sadece gelir getirecek bir inovasyon ise örneğin, farklı bir raporlama, pazarlama, sipariş alma veya bir ödeme yöntemi vb. başka bir değişle var olan bir “teknik probleme çözüm” getirmiyorsa, sadece yenilik sunuyor ve bu yenilik orta düzey bir uzmanın fazla bir düşünsel faaliyet yapmaksızın ortaya koyabileceği yenilik ise patent alamayacaktır. Ancak eğer yazılımınız: Teknik probleme çözüm getiriyorsa,  Bu çözüm yeni ise, Bu çözüm sanayinin herhangi bir dalına uygulanabiliyor ise,  Çözümünüz konuda uzman bir kişiye bahsedilen problemi söylediğinizde basitçe ortaya koyabileceği bir çözüm değilse, algoritma ve/veya donanımlar olarak bir sistem şeklinde koruma imkânı vardır. Somut proje hakkında teknik bilgiler olmaksızın yapılacak yorumlar bizleri hatalı yönlendirmelere sevk edebilir. Bu sebeple projenin detayları bir patent vekiliyle paylaşılarak vekilin yorum yapması daha sıhhatli bir sonuca götürecektir. 

14- Patent tescilinde yetkili kurum neresidir? 

Ankara’da bulunan Türk Patent ve Marka Kurumu kanunlarla patent tescilinde yetkili kılınmıştır. Kısa adı TÜRKPATENT olan kurumun işlem yapma yetkisi de sadece başvuruculara ve TÜRKPATENT siciline kayıtlı, resmi patent vekillerine de tanınmıştır.

15- Patent veya faydalı model koruma süreleri ne kadardır?

İncelemeli patent 20 yıl,

İncelemesiz patent 7 yıl,

Faydalı model belgesi 10 yıl, süre ile korunur.

16- Patent hakkının sona ermesinin sebepleri nelerdir?  

Patent hakkı;

1.koruma süresinin dolması;

2.patent sahibinin patent hakkından vazgeçmesi;

3.yıllık ücretlerin ve ek ücretlerin öngörülen sürelerde ödenmemesi;

sebeplerinden birinin gerçekleşmesi ile sona erer.

17- Patent ile faydalı model belgelerinin koruma süreleri uzatılabilir mi? 

Hayır uzatılamaz. Patent ve faydalı model belgelerinin koruma süreleri uzatılamaz. Ancak incelemesiz verilen patent için başvuru tarihinden itibaren 7 yıl içinde inceleme talebinin yapılması halinde, incelemeli sisteme geçiş yapılabilir ve inceleme sonucu olumlu olursa, koruma süresi 20 yıla uzatılır. İncelemesiz Patent 2007 Ocak ayı itibariyle kalktığından bu uygulamadan 2007 öncesi başvuran patent sahipleri faydalanabilmektedir.

18- Patent veya faydalı model belgesi ile sağlanan haklar nasıl değerlendirilir? 

Buluşların patentle korunması her ülkede geçerli olan ulusal yasalar çerçevesinde sağlanmaktadır. yani, bir ülkede alınan patent sadece o ülkede geçerlidir. bir buluşun farklı ülkelerde de korunması için, korunma istenen her ülkede patent başvurusunun yapılması zorunludur.

Tek bir başvuru ile birden fazla ülkede başvuru yapılması olanağını sağlayan patent işbirliği anlaşması, Avrupa patent sözleşmesi gibi uluslararası anlaşmalar bulunmaktadır. Türkiye’de söz konusu anlaşmalara taraf olduğundan, bu anlaşmalar vasıtasıyla birden fazla ülkeye aynı anda başvuru yapabilmek mümkündür.

Patent/faydalı model belgesi hakkı bir bedel karşılığında devredilebilir, lisans sözleşmesi yoluyla kiralanabilir. ayrıca, bu hak veraset yoluyla varislere intikal ettirilebilir veya rehin edilebilir

19- Patent başvurusu yapmadan önce neler yapılmalıdır? 

Patent başvurusu yapılmadan önce başvuru sahibinin buluş konusu teknik ile ilgili Patent araştırması yapması gerekmektedir. Tekniğin bilinen durumunun araştırılması, buluş sahibine kendi buluşunu mevcut patentlerle karşılaştırma, benzerlikleri ve farklılıkları görme olanağını sağlar. Başvuru sahibi buluşunun yeni olup olmadığı konusunda genel bir fikre sahip olur. Böylece mevcut teknoloji bilinerek yapılan bir patent başvurusunun reddedilme olasılığı azaltılmış olur.

20- Buluş sahibinin patent/faydalı model belgesini aldıktan sonra yapacağı işlemler nelerdir? 

Patent/faydalı model belgesi sahibi veya yetkili kıldığı kişi, patentle veya faydalı model belgesi ile korunan buluşunu, patent/faydalı model belgesinin verildiğine ilişkin ilanın resmi patent bülteninde yayımlandığı tarihten itibaren üç yıl içinde kullanmak ve TÜRKPATENT’e kullandığını ispatlamak zorundadır.

Patent sahibi kullanma beyanı yapmazsa patent hakkı ortadan kalkmaz fakat böyle bir durumda patenti kullanmak isteyen kişiler mahkemeye giderek zorunlu lisans isteyebilirler.

Ayrıca, patent/faydalı model belgesi hakkının devam edebilmesi için patent/faydalı model belgesinin koruma süresi boyunca her yıl ücret tarifesinde belirtilen yıllık ücretleri, TÜRKPATENT’in bildirimine gerek olmaksızın, vade tarihinde veya vadeyi takip eden altı aylık ek süre içerisinde peşin olarak ödemek gereklidir.

21- Patent tescil işlemleri için yıllık harç sistemi nasıldır? 

Tescil işlemleri devam etmekte olan ve tescilli patent veya faydalı modellerin korumalarının devam etmesi için, koruma süreleri boyunca her yıl vadesinde TÜRKPATENT’E ödenmesi gerekir. vade tarihi, başvuru tarihine tekabül eden ay ve gündür. Yıllık ücretler vade tarihinde ödenmemesi halinde, gecikme cezasıyla birlikte, vadeyi takip eden altı ay içinde gecikmeli olarak ödenebilir. bu tarihte de ödenmezse patent hakkı sona erer.

22- Patenti kullanma zorunluluğu var mıdır? 

Patent sahibi veya yetki verdiği kişi, patentle korunan buluşu kullanmak zorundadır. kullanma zorunluluğu patentin verildiğine ilişkin ilanın bültende yayınlandığı tarihten itibaren 3 yıl içinde gerçekleşir.

Patent sahibi kullanma beyanı yapmazsa patent hakkı ortadan kalkmaz fakat böyle bir durumda patenti kullanmak isteyen kişiler mahkemeye giderek zorunlu lisans isteyebilirler.

Patent sahibi veya yetkili kıldığı kişi, TÜRKPATENT nezdinde buluşu kullanmakta olduğunu resmi bir belge ile kanıtlar. Resmi nitelikli patent kullanım belgesi, yönetmenlikte belirlenen merci tarafından ve yönetmelikte belirlenen genel kıstaslara ve kurallara göre düzenlenir.

Kullanım belgesi, buluşun kullanıldığı sınaî işletmedeki üretimin incelenmesi sonucunda verilir. Belge, patent konusu buluşun satışa sunulduğunu veya uygulandığını tayin eder. Belge, ilgili merci tarafından buna ilişkin başvurunun yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde düzenlenir. Belgede, patentle korunan buluşun fiilen kullanılmakta olduğu konusundaki bilgiler bulunur.

Kullanım belgesi patent sicili´ne kayıt edilir.

23- Faydalı model başvurusu yaptım. Yaptığım faydalı model patentimde başka firmalar küçük değişiklikler yaparak  faydalı model başvurusu yapıyor. Bu soruna nasıl çözüm bulmalıyım?

Faydalı Model başvurunuzun  konusunda uzman, patent uzmanı tarafından yapılması ve gerektiğinde patent mühendisliği bilgisi içermesi karşı tarafın küçük değişiklikler yaparak engellemesini sağlayacak “alternatif kullanımlara” karşı koruma sağlayacak tarifname ve istemler hazırlaması gerektirecektir. Bu hususlara dikkat edilmeden hazırlanan faydalı model tescilleri hukuki yollar ile gerekli kanıtlar sağlandığı takdirde ancak hakkını alabilecektir.

24- Bir alet yaptım. Bu ürünü ilk defa ben ürettim. Bu durumda Patent mi yoksa faydalı model patenti mi almalıyım?

Yaptığınız alet, makine, cihaz veya ürünün çalışma prensibi bakımından dünyada benzerleri bulunmuyorsa ve emsallerine göre avantaj sağlıyorsa patent başvurusu yapılması önerilir. Öte yandan benzer mantıklar ve çalışma prensipleri ile piyasada varsa bulduğunuz ürün bazı parçaların değiştirilmesi ile ilgili küçük detayların geliştirmesi ile ilgili diğer mevcut tekniklerden ayrılıyorsa faydalı model patentine başvurmanız önerilir. Bu konuda en uygun kararı verebilmeniz için patent mühendisi, konusunda uzman bir patent vekili ve patent uzmanına danışmanız gerekmektedir. Ofisimize bu konuda mesaj atabilir, ya da arayarak iletişime geçebilirsiniz.

25- Patentli ürünü geliştirip yeni bir patent mi farklı bir patent mi alınmalıdır? 

Patentin geliştirilmesi dâhilinde oluşturulacak yeni ürün de patent niteliği taşıyorsa farklı bir patent alınabilir. buluş sahibi ya da patentli ürünü geliştiren kişi yeni ürünü için patent alma hakkına sahiptir.

26- Rüçhan hakkı nedir ve buluş sahibine hangi yararları sağlar? 

Bir buluşun birden fazla ülkede korunması istenirse, ilk patent başvurusunun herhangi bir ülkede yapılması tarihinden itibaren 12 aylık bir süre içinde aynı buluş için başka bir ülkede başvuru yapma konusunda bir haktan yararlanılabilir, buna rüçhan hakkı denir. rüçhan hakkı öncelik hakkı anlamına gelir. ilk defa başvuru yapacaklar için rüçhan hakkı söz konusu değildir. daha önce yapılmış başvurular için rüçhan(öncelik) hakkı söz konusudur.

bir başvuru sahibinin herhangi bir ülkede yaptığı başvurunun tarihi ile bu başvurusuna dayanarak daha sonra yaptığı başvurunun tarihi arasında üçüncü kişilerce buluş konusuna benzer bir konu için patent başvurusu yapılırsa, o başvuru karşıt doküman olarak gösterilemez.

başvuru sahibi, yararlanmak istediği rüçhan hakkını başvuru ile birlikte veya başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde talep eder. bununla ilgili rüçhan hakkı belgesini, patent başvurusu tarihinden itibaren üç ay içerisinde vermediği takdirde rüçhan hakkından yararlanma talebi yapılmamış sayılır.

yabancı ülkelerde patent verilmesi için yapılan bir başvurunun farklı ülkelerde yapılmış olmasına bakılmaksızın birden çok rüçhan hakkı talebinde bulunulabilir.

27- Patent verilen bir konudaki ürünlerin tümünün üretme ve pazarlama hakkının patent sahibinin tekeline verildiği düşüncesi doğru mudur?

Patent koruması genel nitelikli değildir. Yani sanayinin herhangi bir alanının herhangi bir konusundaki bir buluşun patentle korunuyor olması, sanayinin o konudaki tüm ürünlerinin üretim ve pazarlama hakkının patent sahibine verildiği anlamına gelmez. Patent başvurusu veya patentten doğan korumanın kapsamı, buluş konusunu açıklayan tarifnamenin bir parçası olan istem veya istemler ile belirlenir. İstem veya istemler, bir yandan patent başvurusu veya patent sahibine hakkı olan korumayı sağlayacak ve diğer yandan da üçüncü kişilere korumanın kapsamı açısından makul bir düzeyde kesinlik ifade edecek şekilde birlikte yorumlanır. Bu korumanın sınırlarını buluş konusu ile aynı olan bütün ürünleri kapsar şekilde düşünmemek gerekir. Bir başka araştırmacının bir başka çözüm yolu ile aynı sonuca ulaşması mümkündür. Dolayısıyla birbirinden farklı teknik çözüm yolları ile elde edilen sonuçların her biri ayrı ayrı patent verilerek korunabilir.

Buluş yeni bir ürün ile ilgili olabileceği gibi bir ürünün üretilmesi için geliştirilen yeni bir yöntem ile de ilgili olabilir.

28-Patent ya da Faydalı Model patenti başvurusu şirketlere veya şahıslara ne kazandırmakdır?

Patent/Faydalı Model konusu ürününün izni olmadan her türlü satış ve imalatı yasaklama Patent/Faydalı Model konusu ürünün izni olmadan ihraç ve Türkiye’ye ithal edilmesine engel olma

Patent/Faydalı Model konusu ürünün izni olmadan kişisel amaçtan fazla elde bulundurulmasını ve kullanılmasını yasaklama

 Patent/Faydalı Model hakkının kullanılmasının başkasına teklif edilmesini yasaklama

Patent konusu bir usulü kullanılarak üretilmiş olan ürünlerin satılmasını, ticari amaçla elde bulundurulmasını ve ithalini yasaklama hakkına sahip olup yukarıda sayılı olan fiillerden birisinin veya birkaçının işlenmesi halinde Patent/Faydalı Model hakkına tecavüz edildiğini ileri sürerek dava açma yetkisine sahip bulunmaktadır. Bu sayede Patent/Faydalı Model hakkını elinde bulunduran kişi piyasada kendi alanında tekel olabilme imkânına sahiptir. 

29- Bir ülkede alınan patentin tüm dünyada geçerli midir? 

Buluşların patent ile korunması her ülkede geçerli olan ulusal yasalar çerçevesinde sağlanmaktadır. yani bir buluşun patent ile korunması için, korunma istenen her ülkede patent başvurusunun yapılması zorunludur.

Dünya patenti veya uluslararası patent bir hedef olmakla birlikte bu hedefe henüz ulaşılamamıştır. sadece  38 üye 2 ortak üye  Avrupa ülkeleri tarafından kabul edilen ve Avrupa Patent sözleşmesi olarak adlandırılan bölgesel koruma sistemi, dünya patenti veya uluslararası patent uygulamasının bir denemesi olarak kabul edilebilir. Ama bu sözleşmeye göre yapılan tek bir başvuru ile alınan patent belgesi ile buluşun korunması, yine patentin geçerli olduğu ulusal kanunlar çerçevesinde olmaktadır.

30- Patent haklarına ilişkin ihlaller ve tecavüzler konusunda hangi suçlar tanımlanmakta ve suçlara ne tür cezalar öngörülmektedir? 

Patent haklarının korunması hakkında kanun hükmünde kararnamenin 73/a maddesinde, patent hakları konusundaki ihlal ve tecavüz hallerine ilişkin suçlar üç ayrı grupta toplanmış ve her biri için ayrı cezai hükümler getirilmiştir.

Birinci grupta; patent hakkı sahibi olarak belirtilmesi gereken kimlik bildiriminin gerçeğe aykırı olarak yapılması; patent koruması olan bir eşya veya ambalajı üzerine konulmuş, patent koruması olduğunu belirten işaretin, yetkisi olmadan kaldırılması; bir kişinin kendisini haksız olarak patent başvurusu veya patent hakkı sahibi olarak göstermesi durumları tanımlanmış ve bu durumda suçlular hakkında üç yüz milyon liradan altı yüz milyon liraya(*) kadar ağır para cezası ve bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür.

İkinci grupta ise; mevcut olmadığını veya üzerinde tasarruf yetkisi bulunmadığını bildiği veya bilmesi gerektiği halde, patent korumasına ilişkin mevzuatın devir ve intikal, rehin ve haciz ile ilgili maddelerinde yazılı haklardan birini veya bu haklarla ilgili lisansı, başkasına devretme veya verme veya rehnetme veya bu haklar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunulması, korunan bir patent hakkının sahibi olmadığı veya koruma süresi bittiği veya herhangi bir sebeple patent hakkının hükümsüzlüğü veya patent korumasından doğan hakkının sona ermesi durumlarında; kendisinin veya başkasının imal ettiği veya satışa çıkardığı eşyaya veya ambalajlarına veya ticari evrakına veya ilanlarına, hukuken korunan bir patent hakkı ile ilgili olduğu kanısını uyandıracak şekilde, işaretler koyma veya bu amaçla yazılı ve görsel basındaki ilan ve reklamlarda, bu tarzda yazı, işaret veya ifadelerin kullanılması durumları tanımlanmış ve bu durumda suçlular hakkında altı yüz milyon liradan bir milyar liraya(*) kadar ağır para cezası ve iki yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür.

Üçüncü grupta ise patent haklarına tecavüz sayılan fiillerden birini işleyenler hakkında, altı yüz milyon liradan bir milyar liraya(*) kadar para cezası ve iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. ayrıca, haklarında bu tür suçlardan dolayı cezalara hükmolunanların, varsa işyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılması ve aynı süre ticaretten men edilmeleri hüküm altına alınmıştır.

(*)28.07.1999 tarih ve 4421 sayılı “Türk ceza kanunu ile cezaların infazı hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun” ile (madde 4 b/9) 01.01.1994 ila 31.12.1998 tarihleri arasında yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para cezaları sekiz kat arttırılmıştır.

31- Patent/faydalı model başvurusu yurtdışında nasıl yapılır? 

Yurt dışında patent/faydalı model başvurusunda bulunmak isteyen buluş sahipleri veya başvuru sahipleri, bu ülkelerin her birinde, o ülkenin sistemine uygun bir şekilde ve o ülkenin dilinde hazırlanmış ayrı ayrı başvurularda bulunmak zorundadırlar. Ancak, 12.07.1995 tarih ve 4115 sayılı kanunla Türkiye’nin katılmayı kararlaştırdığı ve 1 ocak 1996 tarihinde yürürlüğe giren Patent işbirliği Antlaşması (PCT) ile birden fazla ülkede buluşlarını koruma altına almak isteyen başvuru sahipleri, tek bir başvuru ile PCT’ ye üye ülkelerin tamamında patent başvurusu yapabilmektedirler.

Ayrıca 1 kasım 2000 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Avrupa Patent Sözleşmesi aracılığıyla yapılacak bir patent başvurusu ile de sözleşmeye üye ülkelerin tamamında veya seçilen ülkelerde bir patent koruması elde etmek mümkün olmaktadır.

32- Patent işbirliği antlaşması (PCT) aracılığıyla nasıl başvuru yapılır? 

Patent işbirliği anlaşması aracılığıyla TÜRKPATENT’e yapılan uluslararası bir başvuru ile bu anlaşmaya üye ülkelerin tamamında veya seçilen ülkelerde Türkiye’ye yapılan başvurunun tarihinden itibaren bir koruma elde etmek mümkündür. bununla ilgili basılı uluslararası başvuru dilekçelerinin bir sureti (İngilizce, Almanca veya Fransızca) ve başvuru aşamasında ödenmesi gereken ücretlerle ilgili bilgiler TÜRKPATENT’den temin edilebilir.

TÜRKPATENT’e uluslararası başvuru dilekçesi, buluş konusunu açıklayan İngilizce, Almanca, Fransızca veya Türkçe hazırlanmış tarifname, istemler, özet ve varsa resimler ve ilgili ücretlerin ödendiğine dair belge sunularak yapılan PCT başvurularında TÜRKPATENT sadece başvuruları kabul etmek ve başvuruyu, uluslararası başvurularla ilgili işlemleri yürütmekle görevli WIPO-Uluslararası Büro ve seçilen araştırma kuruluşuna iletmekle yükümlüdür. Bundan sonraki tüm işlemler başvuru sahibi ile Uluslararası Büro ve seçilen araştırma kuruluşu arasında devam etmektedir.

33- Yıllık ücretlerin ödenme süreleri ne kadardır?

Bir patent başvurusu veya patentin korunması için gerekli olan ve ücret listesinde belirtilen yıllık ücretler, TÜRKPATENT’in bildirimine gerek olmaksızın patentin koruma süresi boyunca her yıl vadesinde (başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde ) peşin olarak TÜRKPATENT’in yetkili kıldığı hesaplara ödenmelidir.

Yıllık ücretlerin, belirtilen vadede ödenmemesi halinde, bu ücretler, ücret listesinde belirtilen ek bir ücretin ilavesi ile vadeyi takip eden altı ay içinde, gecikmeli olarak ödenebilir. bu süre içinde de yıllık ücretlerin ödenmemesi halinde patent hakkı, bu ücretin son ödeme tarihi itibariyle, sona erecektir.

34- Unvan ya da adres değişikliği işlemi için nasıl başvuruda bulunmalıyım?

Patent başvurusu veya patentin sahibinin unvanı ya da adresinde herhangi bir değişiklik söz konusu ise, bu değişikliğin patent siciline kayıt edilebilmesi için, aşağıda sayılanlarla TÜRKPATENT’e başvuruda bulunulmalıdır.

a) Unvan değişikliği için:

1. Dilekçe,

2. Unvan değişikliğini gösterir belge,

3. Patent belgesi aslı veya belge aslı sunulamıyorsa onaylı patent belgesi, düzenlenmesine ilişkin talep,

4. Ücret listesinde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge,

5. Vekaletname.

b) Adres değişikliği için:

1. Dilekçe,

2. Patent belgesi aslı veya belge aslı sunulamıyorsa onaylı patent belgesi düzenlenmesine ilişkin talep,

3. Ücret listesinde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge,

4. vekâletname.

35- Avrupa patent sözleşmesinin Türkiye’ye sağlayacağı yararlar nelerdir? 

Türkiye’nin Avrupa patent Sözleşmesi’ne katılımı 27.01.2000 tarih ve 4504 sayılı kanun ile kabul edilmiştir. Hollanda, İngiltere, İsveç, Danimarka, Almanya, Avusturya, Yunanistan, Fransa, İsviçre, İtalya, Lihtenştayn, Portekiz, Monako, Finlandiya, Belçika, ispanya, Lüksemburg, İrlanda, güney Kıbrıs Rum yönetimi ile birlikte halen 19 ülkenin üye olduğu sözleşme, 1 kasım 2000 tarihinden itibaren Türkiye’de yürürlüğe girecektir. bu sözleşmeye katılımın sağlayacağı yararlardan bazıları şunlardır:

-Türk vatandaşları güçlü, basit ve ucuz bir sistem olan Avrupa patent sisteminden yararlanma hakkını elde etmişlerdir.

-Türkiye’nin Avrupa patent hukuku içinde yer alması sağlanmıştır.

-Türkiye’nin Avrupa ile entegrasyonunda önemli bir adım atılmıştır.

-Sözleşmeye katılım sonrasında Türkiye’ye yapılan patent başvuru sayısı artacağından teknik bilginin yaygınlaşması sağlanacaktır.

-Avrupa Patent Ofisi veri tabanına ücretsiz erişim sağlanacağından, teknolojik ilerlemenin en önemli araçlarından biri olan teknik bilgiye hızlı ve ücretsiz erişim Türk araştırmacılarına ve sanayicilere büyük avantaj sağlayacaktır.

Diğer ülke vatandaşlarının da sözleşmeye üye ülkelerden birinde yapacakları tek bir Avrupa patent başvurusu ile Türkiye’de koruma elde etmeleri, Türkiye’ye yabancı sermaye akışının ve rekabetin sağlanması için kuvvetli bir ortam oluşturacaktır.