Entegre Devre Topoğrafyası PATENT BAŞVURUSU

Entegre Devre Topoğrafyası


Entegre devre, elektronik bir işlevi veya bunun yanında diğer fonksiyonları yerine getirmek üzere tasarlanmış, en az bir aktif elemanı olan ve ara bağlantılardan bir kısmının ya da tümünün bir parça malzeme içerisinde ve/veya üzerinde bir araya getirilmiş  ara veya  son formdaki ürünü ifade eder.

“Entegre Devre Topoğrafyası”, entegre devreyi oluşturan tabakaların üç boyutlu dizilimini gösteren ve herhangi bir formatta sabitlenmiş görüntüler dizisi olup, her görüntü entegre devrenin üretiminin herhangi bir aşamasındaki yüzeyinin tamamının veya bir kısmının görünümünü ifade eder.

Korunan entegre devre topoğraflarında aranan nitelik orjinalliktir.


Orjinal Topoğrafya

§  Yaratıcısının kendi fikri çabası sonucu ortaya çıkmış ve yaratma sırasında entegre devre topoğrafyası üreticileri ve entegre topografyası yaratıcıları arasında sıradan olarak kabul edilmiyor ise orjinaldir.

§  Bilinen elemanların ve ara bağlantıların düzenlenmesinden oluşan bir entegre devre topoğrafyası, bütün olarak ele alındığında bir araya getiriliş şekli bakımından orjinallik şartını taşıyorsa korumadan yararlanır.


Koruma Dışı Haller

Entegre devre topoğrafyasının dayandığı,
1.     İçerik
2.     Proses
3.     Sistem
4.     Teknikler
5.     Yarı iletken üründe saklanan bilgi

KORUMA DIŞINDADIR  


Kimler Korumadan Yararlanabilir?

Koruma hakkı, entegre devre topoğrafyasının tasarlayıcısına veya entegre devre topoğrafyasının tasarlayıcısının hukuki haleflerine aittir.                                              
1.     TC vatandaşları
2.     TC sınırları içinde ikametgahı olanlar
3.     TC sınırları içinde gerçek ve etkin ticari faaliyeti olanlar
4.     Uluslararası anlaşmalar gereğince başvuru hakkı olanlar
5.     Karşılıklılık ilkesi gereğince başvuru hakkı olanlar


Koruma Süresi

Entegre devre topoğrafyasının, hak sahibi tarafından veya onun izni ile üçüncü bir kişi tarafından, dünyanın herhangi bir yerinde ticari olarak piyasaya ilk kez sürüldüğü tarihten veya tescil başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren 10.yıl takvim yılının bitiminde sona erer.

Korumanın Kapsamı

Hak sahibinin,
§  Koruma altındaki entegre devre topoğrafyasının bütünün veya bir kısmının herhangi bir şekilde çoğaltılması,

§  Koruma altındaki entegre devre topoğrafyasının bütünün veya bir kısmının herhangi bir şekilde çoğaltılması,

Entegre Devre Topoğrafyası Entegre Devre Topoğrafyası Entegre Devre Topoğrafyası